Skatīs Dažādības veicināšanas ieviešanas progresu
06.09.2019

10.septembrī notiks darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības padomes sēde. Padomes sastāvā ir arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.
Sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti sekojoši jautājumi:
> SIF projekta "Dažādības veicināšana" ieviešanas progress;
> darba devēju izvirzīšana apbalvošanai labās prakses veicināšanas pasākumu ietvaros.
Attiecībā par otro darba kārtības punktu - ir izveidota mājas lapa, kurā ikviens darba devējs no 1.marta līdz 30.jūnijam varēja aizpildīt un iesniegt pieprasījumu darba vides izvērtējumam. 18. oktobrī ir plānots šī gada apbalvošanas atbalsta pasākums. 2019.gadā darba vides izvērtēšanai ir pieteikušies 31 darba devējs, un patreiz notiek intensīva darba devēju pieteikumu  izvērtēšana.
Ir plānots piešķirt 5 balvas par šādiem sasniegumiem: mūsu darbinieki; mūsu principi; mūsu darba vide; mūsu tirgus attiecības un mūsu saziņa vai komunikācija.