LPA iesniegusi LR Saeimas deputātiem atzinumu par NAP2027, aicinot nostiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku
13.03.2020

10.martā Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedza Saeimas deputātiem atzinumu par Ministru kabineta atbalstīto Pārresoru koordinācijas centra vadībā izstrādāto Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) projektu un NAP2027 indikatīvo investīciju projektu kopumu.
LPA atzinīgi novērtēja PKC izstrādāto NAP2027 projektu, tomēr aicina veikt redakcionālus labojumus, lai saglabātu sākotnējo ieceri NAP2027 fokusā izvirzīt cilvēku, kam savukārt ir būtiski noteikt ambiciozus mērķus arī attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu. Neskatoties uz to, ka NAP2027 neiekļauj nozaru politikas, kas tiek iekļautas vai plānotas iekļaut citos politikas plānošanas dokumentos, aicinām NAP2027, kā hierarhiski augstākstāvošā valsts politikas plānošanas dokumentā, iekļaut politisku apņemšanos veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, kas ietver arī pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības un sabiedrības izpratnes par demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu demokrātisku un sociālu kopumu veicināšanu.
LPA aicināja Saeimas deputātus, ievērojot Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām noteikto:

• NAP2027 iezīmēt pilsonisko sabiedrību kā vienu no Latvijas valsts prioritātēm;
• NAP2027 iekļaut politisku apņemšanos ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos jeb pilsoniskajam dialogam noteikt līdzvērtīgu statusu sociālajam dialogam;
• rīcības virzienā “Tiesiskums un pārvaldība” aicinām veikt redakcionālus labojumus, lai nostiprinātu to, ka valsts sagaida ne tikai, ka cilvēki izprot savu lomu demokrātiskos procesos, bet arī aktīvi tajos iesaistās;
• rīcības virzienā “Drošība” paredzēt īpašu lomu stiprai, zinošai un aktīvai pilsoniskai sabiedrībai, tai skaitā nevalstiskajām organizācijām, kas var būt sadarbības partneri sabiedrības izglītošanā, informācijas izplatīšanā un sabiedrības mobilizēšanā.

Ar pilnu atzinuma tekstu iespējams iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/lpa_atzinums_par_nap2017.pdf