Izstrādāts labo prakšu apkopojums par jauniešu prasmju un zināšanu apguves iniciatīvām
29.11.2019

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” ir partneri projektā “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”, kurā piedalās partneri arī no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas. Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū.
Caurskatāmība ir stipras, efektīvi funkcionējošas demokrātiskas valsts pamats, tāpēc ir ļoti svarīgi izglītot jaunatni šajā jomā un piedāvāt rīkus un metodes publiskās informācijas piekļuvei. Pilsoniskā aktivitāte, kas ir šī projekta mērķis, kalpo par ļoti svarīgu rīku, lai sasniegtu publisku institūciju atbildīgumu un sabiedrības pilsonisko iesaisti valsts un Eiropas Savienības pārvaldes procesos.
Projekta ietvaros izstrādāts labo prakšu apkopojums, kas apskata partnervalstīs esošo situāciju saistībā ar tiesībām pieprasīt publisku informāciju, kā arī identificē šajās valstīs īstenotās iniciatīvas, kas veicina jauniešu prasmju un zināšanu apguvi šajā jomā. Dokuments ir pieejams šeit.