Biedru telpā – Centrs Marta
04.10.2019
Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.

"Biedru telpas" viesis – Centrs MARTA vadītāja Iluta Lāce.

Centrs MARTA
Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, arī nepilsonēm un migrantēm, maznodrošinātām un bezdarbniecēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm. Centrs savu darbību uzsāka Somijas zviedru sieviešu apvienības MARTHA un Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības rezultātā. MARTA iestājas par nabadzības un sieviešu atstumtības mazināšanu, vardarbības pret sievieti izskaušanu un sieviešu tiesību, kas ir būtiska cilvēktiesību daļa, ievērošanu.

Kāds impulss Jūs pamudināja dibināt centru “Marta”? 
Ap gadsimta miju sākās Centrs MARTA dibināšanas process. Nebija nevienas organizācijas, kas vērstos pret strukturālo nelīdztiesīgu un diskrimināciju pret sievietēm. Sabiedrībā par dzimumu līdztiesības jautājumiem nebija sarunas publiskajā telpā un politiskajā darba kārtībā. Vienlaicīgi sievietes saskārās ar klaju dzimumu diskrimināciju gan stājoties darbā un esot darba attiecībās, gan laukos sievietes ar maziem bērniem bija izolētas. Daudzviet bija likvidēti bērnu dārzi, nebija sabiedriskā transporta. Sievietes cieta no vardarbības, bija cilvēku tirdzniecības gadījumi, tašu nebija nekādu pat politiski stratēģisku dokumentu, kas tiektos šo nelīdztiesību likvidēt. Tas bija pamudinājums 2000. gadā, apzinot Eiropas Savienības finansēto projektu līdzekļus, izveidot ilgtspējīgu organizāciju, kas strādātu, lai meitenes un zēni, sievietes un vīrieši dzīvotu līdztiesīgā sabiedrībā un viņu tiesības tiktu sargātas. Sākotnēji organizācija fokusējās uz to, lai sievietes veiksmīgāk iekļautos darba tirgū un politikā. Centrs piedāvāja risinājumus lēmumu pieņēmējiem strukturālās nelīdztiesības mazināšanai, un piedāvāja arī valstij dzimumu līdztiesības likuma projektu.
 uploaded picture

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Centrā MARTA ik dienas sniedzam konsultācijas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē un cilvēku tirdzniecības. Gada laikā palīdzība ir sniegta vairāk nekā 400 sievietēm, kurām nepieciešama gan juridiskā, gan psiholoģiskā palīdzība. No 2018. gada Centrs MARTA īpašos gadījumos spēj cietušos nodrošināt arī ar anonīmu patvērumu.
Paralēli darbam ar vardarbībā cietušām sievietēm, Centrs MARTA darbojas arī interešu aizstāvības jomā, sadarbojoties gan ar speciālistiem, gan likumdevējvaru, lai pēc iespējas efektīvāk un operatīvāk varētu sniegt palīdzību vardarbībā cietušajiem.  Esam arī izveidojuši jaunatnes programmu, kuras laikā tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes, kā diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi, kā arī situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.. Nodarbības interaktīvā un saistošā veidā palīdz izprast un iedrošina runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši caur dažādu situāciju kritisku izvērtēšanu rod izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kā veidot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.
Centrs MARTA rīko seminārus, konferences un diskusijas par aktuālākajiem cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumiem, uz kuriem tiek aicināti gan speciālisti - sociālie darbinieki, policisti, ārsti, gan valdības pārstāvji un citi interesenti.
 
uploaded picture
Jau vairāk nekā divus gadus Liepājā darbojas pirmā Centra MARTA reģionālā filiāle, kas ļauj biedrības piedāvātajiem pakalpojumiem nonākt tuvāk vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem un cilvēku tirdzniecības upuriem Kurzemē. Filiāles atvēršana Liepājā ļauj arī veidot ciešāku sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldību, kā arī ar valsts institūcijām un šī brīža aktualitāte ir sadarbības uzlabošana starp institūcijām vardarbības ģimenē gadījumos, kā arī izstrādāt pilsētas plānu sadarbības attīstībai starp NVO, pašvaldības un valsts iestādēm.

Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
2002. gadā uzsākām aktīvu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanai. Mūsu redzeslokā nonāca cilvēku tirdzniecības upure, kas bija seksuāli ekspluatēta Centrāleiropā. Sapratām, ka diemžēl nav visaptveroša pakalpojuma, kas viņai varētu nodrošināt reālu atbalstu. Tas pamudināja mūs izveidot pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem un mērķtiecīgi strādāt, lai valstī būtu likumi un programmas, kas aizsargātu cilvēku tirdzniecības upurus. 2006. gadā  mērķtiecīgi paplašinājām pakalpojumu, izstrādājot atbalsta programmu vardarbībā cietušām sievietēm. 2010. gadā izveidojām preventīvo programmu jauniešiem, lai novērstu dzimumu diskrimināciju, vardarbīgas attiecības un mazinātu iespējamību viņus iesaistīt cilvēku tirdzniecībā.
uploaded picture 
Viens no lūzumpunktiem, kas uzdeva organizācijai jautājumu “Būt vai nebūt” bija 2009. gada krīze, kad jau tā tik grūti piesaistāmos līdzekļus bija praktiski neiespējami iegūt. Nācās atteikties no droša patvēruma, kas tika piedāvāts seksuālās ekspluatācijas gadījumos. Bet meklējām radošu risinājumus un izmantojām citus talantus, kas mums bija. Tā kā ar Ditu Lāci mēdzām uzstāties no bērnības, sniedzot muzikālus priekšnesumus, tad ierakstījām skaņu diskus un koncertējām Ziemeļvalstīs, lai piesaistītu MARTAs darbam resursus. Un izdevās sasniegt arvien vairāk cilvēku, kas līdz šim nezināja par cilvēku tirdzniecību, vardarbību un kam radās interese mūsu darbu atbalstīt. Un mums izdevās – mēs esam. Un lielākais panākums – visus šos gadus MARTA ir pastāvējusi un bijusi atvērta palīdzēt sievietēm, kas cieš no vardarbības un cilvēku tirdzniecības.

Kādus sabiedrības procesus organizācija  vēlas mainīt sabiedrībā?
Biedrības mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība.
Biedrības uzdevumi ir: uzlabot sieviešu, jauniešu un bērnu sociālo integrāciju, mazinot sociālo un etnisko spriedzi, mazinot vardarbību un cilvēku tirdzniecību, piedāvājot radošus risinājumus problēmām, uzraudzīt politikas procesus, rosināt normatīvo aktu grozījumus, ietekmēt politisko nostādņu veidošanu, radīt tiesu precedentus un rosināt mainīt tiesu praksi, atbilstoši starptautiski atzītiem cilvēktiesību standartiem, stiprināt un atbalstīt sieviešu aktivitāti sabiedrībā, izglītojot sievietes, jauniešus, amatpersonas, lēmumu pieņēmējus, sieviešu organizācijas un citas nozīmīgas ieinteresētās personas visā Latvijā, Eiropā un pasaulē, stiprinot sieviešu tiesību aizstāvību starptautiskā mērogā, iesaistīt vīriešus dzimumu līdztiesības stiprināšanā; veidot starptautisko sadarbību sieviešu tiesību aizstāvībai un veikt attīstības sadarbību sieviešu tiesību kultūras veicināšanā.

Interviju lasi šeit: https://nvo.lv/uploads/201910041717268872.pdf