Aicina pieteikties NVO pārstāvjus dalībai EESLK grupā “Daudzveidība Eiropā”
19.05.2020

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji informē par konkursu uz Latvijas pārstāvju vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti trīs pārstāvji dalībai komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”.

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, skatīt šeit: https://nvo.lv/uploads/mknot_190520_eeslk715.slk.pdf

Vēršam uzmanību, ka noteikumi apstiprināti 2020. gada 19. maija Ministru kabineta sēdē un varētu tikt publicēti 2020. gada 20. maija"Latvijas Vēstnesī", tikai pēc tam oficiāli tiks izsludināts konkurss Ministru kabineta tīmekļvietnē visās grupās.

Savu pretendentu dalībai konkursā varēs izvirzīt nevalstiska organizācija (noteikumu 6. punkts), kura:

* ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;

* darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;

* darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;

* darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;

* ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīborganizācija;

* nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

* ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai.


Prasības pretendentiem (atbilstoši noteikumu 7. punktam):

* vismaz 18 gadi;

* Latvijas Republikas pilsonis;

* augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiek uzskatīts par priekšrocību;

* vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;

* iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;

* valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

* prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;

* teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;

* ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents,I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tastiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.


Nevalstiskās  organizācijas  līdz 2020. gada 25. maija plkst. 12.00 aicinātas iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus (atbilstoši noteikumu 6. punktam):

1. nevalstiskās organizācijas deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese;

2. pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā). Pieteikuma vēstulē norādīta motivācija darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences joma un redzējums par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;

3. apliecinājumu par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 15. marta Reglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam;

4. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV, Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

5. informāciju, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību šo noteikumu 4.7. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi nvo@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi “Pieteikums konkursam uz EESLK pārstāvju vietām.”

Latvijas pārstāvjus plānots apstiprināt 2020.gada 28.maija Ministru kabineta sēdē.


Lūgums ņemt vērā, ka Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji var uzaicināt pretendentu paust savu redzējumu par darbību komitejā vērtēšanas laikā 2020. gada 25. maijā no plkst. 16.00-18.00, pieslēdzoties komisijas sanāksmei attālināti (ar uzaicinājumu).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzībasregula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti

http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām: 67082949 (Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kanceleja).


* Ministru kabineta 2020. gada  19. maija sēdes darba kārtību iespējams atrast šeit. 

* Komitejas locekļa funkcijas nav savienojamas ar valdības, valsts parlamenta, kādas Eiropas Savienības iestādes, Reģionu komitejas vai Eiropas Investīciju bankas Direktoru padomes locekļa funkcijām, kā arī ar Eiropas Savienības ierēdņa vai darbinieka amatu.