Latvijas pilsoniskā aliance
 • Ziedojumu kampaņa “Kopā mēs varam radīt pārmaiņas”

  Alianse regulāri tiekas ar valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, lai nodrošinātu NVO interešu ievērošanu to lēmumu pieņemšanas procesā.

  Politikas veidošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, un ne vienmēr iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja piedalīties visos tā veidošanas posmos. Tomēr sabiedrībai ir svarīgi apzināties savas iespējas un zināt visas politikas procesā iesaistītās institūcijas.

  Latvijas Pilsoniskā alianse NVO kopējās intereses pārstāv šādās Latvijas institūcijās un to darba grupās, komisijās:


   NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome;


   KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome;


   RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos;


   NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja;


   Pastāvīgais NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs;


   Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja;


   ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālais fokālais punkts;


   NVO dialoga platforma imigrantu integrācijas jomā;


   RD darba grupa pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai;


   NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padome.


   Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"  9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības padomē

  Ja Tev ir saistošs Alianses paveiktais, un vēlies atbalstīt turpmākās NVO organizāciju interešu aizstāvību, sabiedrības līdzdalības veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības izglītošanu, pētniecību un kapacitātes stiprināšanu – atbalsti Alianses darbu un ziedo!

  Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, Reģ. Nr. 40008087708, Swedbank:LV24HABA0551009349318