• Uzsākts darbs pie NVO Ētikas kodeksa publicitātes materiālu izstrādes

  Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kopsapulcē, 29. martā, pieņēma Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodeksu, ar kuru arī aicinām iepazīties ikvienu personu, kura strādā nevalstiskajās organizācijās.


  Šobrīd Alianse veic publicitātes materiālu izstrādi, lai veicinātu kodeksa atpazīstamību un popularizēšanu NVO darbā.  Paredzam, ka Ētikas kodekss uzlabos savstarpējo komunikāciju un komunikāciju sabiedrībā kopumā, spodrinot NVO tēlu.


  “Kodeksa vērtību pieņemšana un ieviešana NVO organizāciju ikdienas darbā veicinās sektora briedumu: būt ne tikai atzītiem profesionāļiem savā nozarē, bet arī veicinās uz ētiskiem pamatprincipiem balstītu darbību,” Ētikas kodeksa uzdevumu norāda Latvijas Pilsoniskas alianses direktore Kristīne Zonberga.


  Ētikas kodekss ir izgājis garu izstrādes un saskaņošanas procesu kopš 2017.gada. To izstrādāja Alianse, sadarbojoties ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, vēlāk procesā iesaistot arī Valsts kancelejas departamentu, kas izstrādājis arī citu kodeksus. Pēc šī posma dokuments tika nodots sabiedriskai apspriedei, kuru komentēja dažādu jomu eksperti, tai skaitā juristi. Ņemot vērā konsultāciju rezultātus, kodekss atkārtoti tika pārskatīts un precizēts, procesā iesaistoties dažādu jomu eksprtiem.


  Kodeksa mērķis ir veicināt organizāciju pārstāvju individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot organizāciju izvirzīto mērķu sasniegšanu un kopīgās vērtībās balstītas darba kultūras veidošanos, vienlaikus vairojot sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram, kā arī sekmējot tā ilgtspēju.


  Ētikas kodeks ir sadalīts sešās sadaļās: pārvaldība, resursu ilgtspēja, atbildība un pārstāvība, godprātī̄ba un neitralitāte, sadarbība un kodeksa īstenošana.