Latvijas pilsoniskā aliance
 • SPK NVO locekļu viedoklis par turpmāko NVO fonda darbību

  Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF), ņemot vērā Stratēģiskās plānošanas komitejas (turpmāk - SPK) NVO locekļu aicinājumu, izveidoja SPK nolikuma projektu. SPK NVO locekļi aicināja veidot SPK darbības regulējošu dokumentu, lai turpmāk būtu skaidra visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumi, kā arī lēmumu pieņemšanas process, kas saistīti ar NVO fondu, netiktu pieņemti haotiski.


  SPK NVO locekļi izskatīja SIF sekretariāta izstrādāto SPK nolikuma projektu un sniedza ierosinājumus tā uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot, lai SPK darbība būtu saskaņā ar NVO fonda konceptuālo ziņojumu. Tā kā precizētajā SPK nolikuma projektā netika iestrādi vairāki būtiski NVO locekļu ieteikumi, NVO pārstāvji 09.05.2017. tikās ar SIF sekretariātu, lai izskaidrotu, kādēļ to ieteikumu ir ņemami vērā. Sarunas gaitā tika panākta vienošanās par abpusēji pieņemamu SPK nolikuma redakciju, bet plānots, ka par dokumenta gala redakciju tiks vēl diskutēts SPK klātienes sēdē, kurā piedalīsies visi tās locekļi.


  09.05.2017. SPK NVO locekļi tikās savā starpā, lai vienotos par NVO fonda prioritātēm 2018.gadā. Tikšanās laikā NVO pārstāvji vienojās, ka prioritātēm jābūt saskaņā ar diviem politikas plānošanas dokumentiem, kuri regulē arī NVO fondu un tā Stratēģiju 2016 - 2018:


  1) NAP2020 prioritāte -  “Cilvēka drošumspēja”, rīcības virziens “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats”, kura ietvaros plānots veicināt Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu un lepnumu par valsti, pilsonisko līdzdalību un iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, kā arī mazināt sabiedrības neiecietību pret citu tautību pārstāvjiem, veicinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos.
  2) Nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam rīcības virziens -  “Pilsoniskā sabiedrība un integrācija”, kura ietvaros cita starpā plānots veicināt iedzīvotāju ticību savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus Latvijā iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā, iesaisti brīvprātīgā darba aktivitātēs un labdarībā.


  Tāpat NVO pārstāvji uzskata, ka NVO fonda prioritātēm vienlaikus jābūt tādām, kas veicina Stratēģijā noteiktos sasniedzamos rezultātus:

  1) brīvprātīgo skaita pieaugums;

  2) iedzīvotāju daļa, kas pēdējo trīs gadu laikā ir iesaistījusies NVO aktivitātēs;

  3) sabiedrības līdzdalības indekss;

  4) sabiedrības uzticības pieaugums NVO;

  5) NVO īpatsvars, kuras bieži  vai vidēji bieži sadarbojas ar citām NVO;

  6) plānošanas dokumentu un tiesību aktu skaits, par kuriem sagatavoti atzinumi/ sagatavoto atzinumu skaits;

  7) iedzīvotāju skaits, kas tic personīgai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā.

  Tomēr šobrīd nav iespējams identificēt, kuru rezultātu sasniegšana pēc 1,5 gada NVO fonda darbības vēl nav sasniegta vai būtiski atpaliek no vēlamā rezultāta, jo SIF sekretariāts līdz šim nav veicis šo rezultatīvo rādījumu izvērtējumu.


  SPK NVO locekļi ir biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. K.Zonberga, “Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja I.Siliņa, “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Z.Pūce, “Zemgales NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētājs U.Dūmiņš, “Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore I.Šubevica un “Sabiedrība par atklātību - Delna” direktora vietniece L.Gātere.