• SCOPE projekta partneru tikšanās Rīgā

  Šonedēļ, 9.-10. aprīlī, partneri no Īrijas, Skotijas, Somijas un Igaunijas un Latvijas tikās Rīgā, lai vienotos par 1.modeļa “Laba pārvaldība” mācību satura un sistēmas gala versijas izveidi, kā arī vienotos par turpmākajiem soļiem un sāktu plānot pirmo treniņu Igaunijā, kas notiks šī gada septembrī. Projekta rezultātā tiks radīta e-mācību platforma nevalstiskajam sektoram. Projekta ietvaros tiešsaistes platformā tiks izvietots mācību saturs, ko paredzēts attīstīt un atjaunot arī pēc projekta noslēguma saskaņā ar katras partnerorganizācijas stratēģiskajiem mērķiem, lai uzlabotu atbalstu, apmācības un digitalizāciju nevalstiskajā sektorā.


  Tāpat tiks ieviesta validēšanas sistēma un izstrādātas vadlīnijas par šo pieeju, metodoloģiju, pilotprojektu un projekta rezultātiem, kas var kalpot kā paraugs citām organizācijām un pamats turpmākām mācību programmām katrā no partnervalstīm.


  Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 2018.gada nogalē uzsāka divu gadu Erasmus + projektu ar partneriem no Īrijas, Skotijas, Somijas un Igaunijas. Projekta partneri ir organizācijas, kuru mērķis ir nodrošināt apmācības, konsultācijas, atbalstu un interešu aizstāvību nevalstiskajam sektoram (nevalstiskās organizācijas, kopienas, brīvprātīgo labdarības organizācijas un sociālie uzņēmumi). Projekta ideja radās, jo projekta partneri saredzēja, ka finanšu pieejamības un laika ierobežojumi, kā arī organizāciju dažādais ģeogrāfiskais novietojums var apgrūtināt nevalstiskā sektora pārstāvjiem iesaistīties rīkotajās apmācībās. Tādēļ tika izvirzīts mērķis risināt šīs problēmas, izstrādājot tiešsaistes mācību saturu, lai apmācības kļūtu ērti pieejamas ikvienam.


  Projektā iesaistās organizācijas: Īrijas organizācijas “The Wheel” un “An Cosán”, Somijas organizācija “Sivis Study Centre”, Skotijas organizācija “The Scottish Council for Voluntary Organisations” un Igaunijas organizācija “Arengukoostöö Ümarlaud”, un Latvijas Pilsoniskā alianse.


  Erasmus+ programmā īstenoto projektu “SCOPE: Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” (latviski - DARBĪBAS JOMA: prasmju atzīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionālā izglītība trešajam sektoram) līdzfinansē Eiropas Savienība.


  Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”