Latvijas pilsoniskā aliance
 • Saņemts pozitīvs Saeimas Juridiskā biroja skaidrojums par NVO saimniecisko darbību!

  13.12.2016.“Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) saņēma atbildi no Saeimas Juridiskā biroja par Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta interpretāciju, kuru eLPA bija lūgusi pēc 2016.gada 2.novembra sēdes Finanšu ministrijā, kuras mērķis bija vienoties par darba grupas izveidi, kurā eksperti rastu priekšlikumus tam kā Valsts Ieņēmumu dienestam (VID) vislabāk noteikt, vai ieņēmumi no organizācijas saimnieciskās darbības tiek novirzīti organizācijas mērķa sasniegšanai. Priekšlikums par šādas darba grupas izveidi radās, reaģējot uz to, ka 2016.gadā NVO saskārušās ar nesaprotamu VID interpretāciju par NVO saimnieciskās darbības ierobežojumiem.


  NVO pārstāvji sēdē vērsa uzmanību uz to, ka šobrīd esošais tiesiskais regulējums nenosaka, ka NVO ieņēmumi no saimnieciskās darbības nedrīkst pārsniegt 50% no visiem ieņēmumiem, ko apstiprina juridiskajā literatūrā ietvertais J.Neimaņa, A.Tiļļas, I. Spūles skaidrojums, kā arī personu skaidrojums, kas piedalījušās likuma veidošanas procesā, norādot, ka papilddarbība attiecas tikai uz nekustamā īpašuma uzturēšanu, kam papildus biedrības un nodibinājumi var veikt citu saimniecisko darbību neierobežotā apjomā. Tas ir, biedrības un nodibinājumi var veikt saimniecisko darbību neierobežotā apjomā, ja ieņēmumi no tās tiek izlietoti mērķu sasniegšanai.
  Tā kā FM atteicās veidot darba grupu, un kļuva skaidrs, ka no ministrijas puses netiks veikta darbība, lai novērstu, iespējams, nepareizu likuma normas interpretāciju, kas nostiprināts arī likuma anotācijā un juridiskajā literatūrā, tika nolemts, ka NVO pārstāvji lūgs Saeimas juridiskajam birojam skaidrot Biedrību un nodibinājumu likuma 7.pantu, lai to pievienotu kā izziņu likumam.


  eLPA saņēma pozitīvu atbildi no Saeimas Juridiskā biroja, kas skaidro:
  “Attiecībā uz šīs tiesību normas jēdzienisko un gramatisko saturu, no tradicionāli pieņemtā juridiskās tehnikas viedokļa raugoties, mūsuprāt, šī norma paredz divus nodalītus tiesiskus regulējumus: 1) biedrībai un nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu; 2) Biedrībai un nodibinājumam, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus, ir tiesības veikt citu saimniecisko darbību, vienalga, vai tā ir papilddarbība vai pamatdarbība. Par šādu normas saturu, mūsuprāt, liecina starp divām teikuma daļām lietotais sakārtojuma saiklis “kā arī” (kas tradicionāli normatīvo aktu izstrādē tiek izmantots atšķirīgu tiesisko regulējumu nodalīšanai) un divreiz lietotais darbības vārds „veikt”, kas norāda uz divām gramatiski un saturiski patstāvīgām teikuma daļām, katrai no kurām ir savs gramatiskais centrs — teikuma priekšmets (“biedrības un nodibinājumi”, kas teikuma pirmajā daļā ir ierakstīts, bet otrajā noprotams) un izteicējs (“veikt”).” Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties pielikumā.
  No Saeimas Juridiskā biroja skaidrojuma izriet, ka VID, nosakot iekšējā metodikā NVO saimnieciskās darbības ierobežojumus, ir pretrunā Biedrību un nodibinājumu likuma normai.


  Pielikumi