• Pārskats par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti

    4.jūlijā Tieslietu ministrija (TM) Valsts sekretāru sanāksmē prezentēja pārskatu par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti, norādot, ka nav izdevies samazināt jaunu Ministru kabineta noteikumu skaitu, savukārt jaunu likumu skaits ir iepriekšējā gadā samazinājies. Tāpat TM prezentēja biežāk pieļautās nepilnības normatīvo aktu projektos, kas 2018.gadā bijušas: pretrunas ar citiem normatīvajiem aktiem, zema juridiskā tehnika un terminoloģija. Tāpat tika norādīts, ka OECD Latvijas pieeju tiesiskā regulējuma ietekmes izvērtējumam, izstrādājot normatīvos aktus, ir ierindojis pēdējā vietā. Attiecībā uz sabiedrības līdzdalības iespējām TM norādīja, ka tā tiek nodrošināta formāli, kā rezultātā sabiedrības viedoklis par projektu nav zināms, tādēļ ministrijām jāizmanto efektīvi sabiedrības līdzdalības veidi.