• Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas 6.sēdes apskats

    25. aprīlī notika Memoranda padomes darba grupas sēde par Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, kurā tika pārrunāti saimnieciskās darbības jautājumi.


    Sēdē NVO pārstāvji minēja piemērus, kādas saimnieciskās darbības organizācijās tiek veiktas un kāda ir to   nepieciešamība. Savukārt Finanšu ministrijas pārstāvji norādīja riskus, ja NVO veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību.


    Diskusijas rezultātā darba grupa vienojās par tālāko rīcību šī jautājuma risināšanā. Finanšu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju sagatavos izvērtējumu priekšlikumam, ko Latvijas Pilsoniskā alianse ar vairākām citām organizācijām iesniedza Saeimā, kas paredz, ka SLO likuma 11. panta otrā daļa tiek izteikta šādā redakcijā: “Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi (un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus – no likuma svītrots), izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai”.


    Tāpat darba grupa vienojās, ka precizēs terminu dāvinājums un ziedojums nošķiršanu un tiks precizēti normatīvie akti, kur šie precizējumi ir nepieciešami.


    Nākamā sanāksme ir ieplānota 16. maijā plkst. 15:00 Valsts kancelejā, kur turpināsies diskusijas par saimnieciskās darbības jautājumiem un tiesībām ieguldīt līdzekļus vērtspapīros.