• Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas 5.sēde

  11. aprīlī notika Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finanšu ilgtspēju un sabiedriskā labuma organizāciju tiesisko regulējumu, kurā sāka skatīt nevalstisko organizāciju sagatavoto priekšlikumu kopumu Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektam.


  Sēdē paspēja izskatīt divus NVO priekšlikumus:
   1.Papildināt Sabiedriskā labuma organizāciju likuma (turpmāk – Likuma) 6. pantu ar  3.1 daļu šādā redakcijā: “(3.1) Komisijas locekļi, kas nav pilnvarotas amatpersonas, par darbu komisijā saņem atlīdzību, kuras apmēru un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
  Pamatojums: Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk – Komisijas) darbs ir ļoti atbildīgs un laikietilpīgs, katru gadu tiek izvērtēto simtiem sabiedriskā labuma organizāciju (turpmāk – SLO), to pieteikumi SLO statusam, gada pārskati utt. Komisijas locekļi, kas ir valsts pārvaldes pārstāvji, savu darbu Komisijā veic tiešo amata pienākumu ietvaros un paredzētajā darba laikā. Savukārt, SLO pārstāvjiem darbs Komisijā ir faktiski brīvprātīgais darbs (bet padara Komisijas locekli par valsts amatpersonu ar pienākumu deklarēt ienākumus un mantu). Ilglaicīgi novērojams, ka konkurss SLO pārstāvjiem, lai piedalītos Komisijas darbā, ir niecīgs, apstiprinātie Komisijas locekļi atsakās no Komisijas locekļa statusa pirms termiņā beigām utt. Samaksa par darbu komisijā veicinātu augstāku konkurenci. Piedāvātajam analogs regulējums jau pastāv Sociālo uzņēmumu komisijai atbilstoši Sociālo uzņēmumu likuma 6. panta ceturtajai daļai.
  Par šo jautājumu tika nolemts, ka Finanšu ministrijas pārstāvji konsultēsies ar kolēģiem par šādu iespēju, visticamāk to varētu skatīt pēc sociālo uzņēmumu komisijas parauga, taču būtu jānosaka, kādas ir atšķirības starp komisijām, tāpat nepieciešams izvērtēt juridisko pusi, institucionālo mehānismu un finanšu apjomu. 


   Papildināt Likuma 7. panta piekto daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: “Sabiedriskā labuma darbības jomu aprakstu nosaka Ministru kabinets.”


  Pamatojums: Komisijai, pieņemot lēmumu par SLO darbības atbilstību kādai no sabiedriskā labuma darbības jomām, bieži ir nepieciešams interpretēt to, vai un  kurai tieši sabiedriskā labuma darbības jomai attiecīgās SLO darbība atbilst. Faktiski Komisija izmanto neformālas vadlīnijas, uz kurām atsaucas diskusijās ar SLO un pieņemot lēmumus. Tiesiskās skaidrības nolūkā būtu nepieciešams sabiedriskā labuma darbības jomu aprakstu apstiprināt Ministru kabinetā.


  Attiecībā uz šo jautājumu tika pieņemts lēmums, ka ir jāorganizē atsevišķa sanāksme par SLO komisiju, jo faktiski problēma identificējama atšķirīgās interpretācijās, kā arī nevalstisko organizāciju ierobežotajai iespējai apstrīdēt komisijas lēmumu.
  Attiecībā uz atviegloto biedrību un nodibinājumu likvidāciju, tika nolemts, ka tiek sagaidīti grozījumi attiecībā uz reliģisko organizāciju likvidācijas procedūru un NVO nepieciešams apkopot aspektus, kas traucē likvidēties.


  Nākamā sēde norisināsies 25.aprīlī, plkst. 11.00, par tēmu: saimnieciskā darbība.