Latvijas pilsoniskā aliance
 • Latvijas Pilsoniskās alianses priekšlikumi Valdības rīcības plānam

  Latvijas Pilsoniskās alianses priekšlikumi Valdības rīcības plānam
  21. februārī Latvijas Pilsoniskā alianse LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim, Pārresoru koordinācijas centra direktoram Pēterim Vilkam un LR Ministru prezidenta ārštata padomniekam integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri priekšlikumus Valdības rīcības plānam. Vēstulē Latvijas Pilsoniskā alianse norādīja, ka būtiskākie pilsoniskās sabiedrības jautājumi, ko nepieciešams valdībai risināt turpmākajos gados ir:


  < Ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos – ieviešot līdzdalības (partnerības) modeli jeb NVO un MK sadarbības memoranda padomes jauno modeli, kas jau konceptuāli ticis apstiprināts 2018.gadā.


   < Valstiskā līmenī stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu, nosakot sadarbības un atbalsta partneri pilsoniskajai sabiedrībai no valsts pārvaldes (politiskā un ierēdniecības līmenī), kas būs atbildīgs par tās attīstību.


   < Īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā.


   < Izstrādāt un ieviest jaunu ziedošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot labvēlīgu tiesisko vidi privātpersonu un juridisko personu motivēšanai ziedot, tai skaitā, izstrādājot ekonomiskos stimulus – Uzņēmuma ienākumu nodokļa un Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaides par veiktajiem ziedojumiem un iekļaujot valsts kapitālsabiedrību ziedošanas politikās pilsoniskās sabiedrības un interešu aizstāvības jomas


   < Nodrošināt mehānismu, kurā valsts budžeta finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem (piemēram, NAP, NIPSIPP, Nacionālā drošības koncepcija) un balstoties un sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem, vienlaikus ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus. Tai skaitā pārskatīt valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu deleģēšanas praksi, pilnveidot un standartizējot valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mehānismus, izstrādāt uzraudzības kārtību un kvalitātes pārbaudes kritērijus valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildē, kā arī pārskatot piešķiramā finansējuma apjoma aprēķināšanas prakses atbilstību deleģētā uzdevuma īstenošanas saturam un patiesajām izmaksām.
  Lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaisti rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā, un nodrošinātu konsultāciju kvalitātes pilnveidi izpildvarai un likumdevējam, Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja Valdības rīcības plānā iekļaut sekojošus punktus:
   < Tiekties stiprināt Latvijas Pilsoniskās alianses vadošo lomu nevalstiskā sektora interešu aizstāvēšanā, nodrošinot līdzvērtīgu lomu dialogam ar pilsonisko sabiedrību ar sociālo dialogu;


   < Padarīt efektīvāku NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbību un padomes struktūru, nodrošinot turpmāk funkcionējošas darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai un ikgadēju Latvijas augstāko amatpersonu tikšanos ar Padomi, lai kopīgi risinātu nozares jautājumus;


   < Nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvja iekļaušanu Nacionālajā attīstības padomē;


   < Nodrošināt publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības profesionālu partnerību ES Struktūrfondos, nosakot, ka līdzdalība Struktūrfondu UK un AK tiek nodrošināta no Tehniskās palīdzības, sedzot līdzdalības administratīvās izmaksas. Kā arī paredzēt specifiskā atbalsta mērķa finansējuma apjomu dialogam ar pilsonisko sabiedrību pielīdzinātu nozaru sociālā dialoga stiprināšanas pasākuma finansējuma apjomam;


   < Eiropas Daudzgadu budžetā iekļaut sadaļu arī pilsoniskajai sabiedrībai, tai skaitā valdības atbalstu Eiropas vērtību instrumentam.


   < Noteikt vienotu kārtību, kādā tiek izvirzīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji konsultatīvajās padomēs;


   < Izvērtēt sabiedrības līdzdalības mehānismus pašvaldībās un atbilstoši pilnveidot tiesisko ietvaru, nosakot, ka nozīmīgu lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista organizētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

  Valdības rīcības plāns ir rīcības plānošanas dokuments, kas nosaka ministriju būtiskos un prioritāri veicamos pasākumus. Kā iepriekš informējām, Ministru prezidents ir aicinājis ministrijas priekšlikumus iesniegt līdz 25.februārim.