Latvijas pilsoniskā aliance
  • Iesniegts atzinums Diasporas konsultatīvās padomes nolikumam

    Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedza priekšlikumus Diasporas konsultatīvās padomes nolikumam, aicinot Ārlietu ministriju ietvert nolikumā NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes izstrādātās Konsultatīvo padomju vadlīnijas. To vidū ir viedokļu rotācijas princips – konsultatīvo padomju sastāvu regulāri pārskatīt un radīt mehānismu, kuros vienu nevalstisko organizāciju var nomainīt cita, un līdzsvara princips, nosakot, ka padomes vadītājam ir vietnieks, kurš ievēlēts no padomes sastāvā esošo nevalstisko organizāciju pārstāvju vidus, lai nodrošinātu abu sektoru (publiskā un pilsoniskās sabiedrības) viedokļu vienlīdzīgu nozīmi un visaptverošu ekspertīzi.


    Tāpat Alianse aicināja papildināt nolikumu ar punktu, kas nosaka, ka par darbu pārstāvjiem, kas nav valsts iestāžu deleģētas personas, tiek saņemta atlīdzība (līdzīgi, kā tas jau darbojas Sociālo uzņēmumu komisijā un Valsts Kultūrkapitāla fonda komisija), vienlaikus nolikumā skaidri un nepārprotami noteikt, ka komisijas locekļi, kas pārstāv biedrību vai nodibinājumu, nav valsts amatpersonas.