• eLPA uzsāk „IPSAAMSPL” projektu

    Ar prieku ziņojam, ka sākot ar 2013. gada janvāri eLPA uzsākusi īstenot Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „NVO fonds” iepriekš noteikto projektu Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā īstenošanu. Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, savukārt „NVO fonda” mērķis  ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Projekta ietvaros plānots īstenot vairākus pasākumus četrdesmit mēnešu garumā, kuri nodrošinās iespēju Latvijas NVO sektorā iegūt un analizēt datus par NVO sektoru, izstrādāt sistēmas, kuras ļauj analizēt sabiedrības līdzdalības intensitāti un nodrošinās NVO sektora monitorēšanas sistēmu izveidi, lai precīzāk noteiktu jomas, kurās nepieciešams atbalsts NVO sektora pilnvērtīgai attīstībai Latvijā. eLPA projektu īstenos sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai - LAPAS.  Projekta partnera kompetencē ir īstenot pasākumu - cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā īstenošanu.  Pasākuma ietvaros tiks izstrādāts pētījums par cilvēkdrošību un analizēta NVO loma tās veicināšanā, kā arī izstrādāta stratēģija daudz intensīvākai NVO darbības atbilstībai veidam, kas stiprina cilvēku spēju pašiem adaptēties krīzes situācijās un risināt problēmas. Savukārt eLPA kompetencē būs NVO sektora pētījumu veikšana – projekta ietvaros tiks veikti divi pētījumi  - 2013. un  2015. gados par sektoru. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā. Kā viens no būtiskiem aspektiem projektā būs detalizēta priekšlikumu kopuma izstrāde NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā. Šis priekšlikumu kopums tiks izstrādāts kā alternatīvs skatījums piedāvātajiem risinājumiem no valsts pārvaldes puses. Projekts ietvers arī konkrētu instrumentu izstrādi sabiedrības līdzdalības indeksa un NVO monitoringa sistēmas izveidei.„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija”.