Latvijas pilsoniskā aliance
 • Alianse pieprasa lielāku lomu pilsoniskās sabiedrības/demokrātijas jautājumos

  Latvijas Pilsoniskā alianse, sniedzot atzinumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027), sniedza virkni priekšlikumu saistībā ar pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos.
  Aicinām NAP2027:


  1) papildināt ar sadaļu “Latvijas stabila piederība pasaules demokrātijas telpai un kolektīvās aizsardzības sistēmai mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā” ar stipru, zinošu un aktīvu pilsonisko sabiedrību;


  2) sadaļā “Sabiedrības uzticēšanās” iekļauj likumsakarību starp iedzīvotāju neuzticēšanos publiskajai pārvaldei un iedzīvotāju neticību savai spējai ietekmēt procesus, kas savukārt radījis kritiski zemu iedzīvotāju pilsonisko un politisko līdzdalību. Vienlaikus paredzot mērķtiecīgu publiskās pārvaldes atbalstu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Latvijā;


  3) ņemt vērā Nacionālajā drošības koncepcijā noteikto: “Nepieciešams īstenot pasākumus un radīt atbilstošus apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī,” un “lai panāktu lielāku sabiedrības iesaistīšanos, svarīga ir mērķtiecīga stratēģiskā komunikācija starp valsts augstākajām amatpersonām un sabiedrību kopumā, kā arī atsevišķām tās grupām, piemēram, uzņēmējiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Valdībai īpaša uzmanība ir jāpievērš arī stratēģiskajai komunikācijai ar Latvijas reģioniem, gan pašvaldībām, gan reģionos dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Īstenojot efektīvu stratēģisko komunikāciju, tiktu mazināta plaisa starp sabiedrību un valsti, kā arī Latvijas reģionu atrautība no galveno nacionālā līmeņa politisko lēmumu pieņemšanas centra Rīgā.”


  4) papildināt sadaļu “Latvijas stabila piederība pasaules demokrātijas telpai un kolektīvās aizsardzības sistēmai mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā”, kurā ir atsauce uz nacionālo drošību un nepieciešamību stiprināt sabiedrības izpratni par informatīvo telpu, ar stipru, zinošu un aktīvu pilsonisko sabiedrību. Tāpat ņemt vērā Nacionālās drošības koncepcijā noteikto, ka valstī nepieciešams īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanai;


  5) sadaļā “Izglītība un mācības” norādītas virkne nepieciešamo prasmju un zināšanu visām mērķgrupām, tomēr neiekļaujot nepieciešamību pēc pilsoniskās izglītības. Iepriekšējās sadaļas, kā arī sadaļā “Valstiskums un Pilsoniskā apziņa” minētās problemātikas ir cieši saistītas ar zemu pilsonisko izglītību, tādēļ aicinām sadaļu “Izglītība un mācības” papildināt ar pilsonisko izglītību, kurai ir jābūt vienai no caurviju prasmēm mācību saturā.


  6) sadaļā “Valstiskums un pilsoniskā apziņa” tiek minēti iekšējie un ārējie draudi, tomēr nav pieminēts, ka saskaņā jau ar esošu politikas plānošanas dokumentu drošības jautājumos – Nacionālā drošības koncepcija – iezīmēta būtiska loma tieši pilsoniskajai sabiedrībai.


  7) sadaļā “Piederība, saliedētība, līdzdalība” iztrūkst sabiedrības līdzdalības problemātika un risinājumi, par kuru esamību un pamatojamību ir minēts augstāk dokumentā.


  8) nav ietverts skaidrs redzējums, kādam ir jābūt dialogam ar pilsonisko sabiedrību, lai novērstu uzticēšanās krīzi, atjaunotu ticību iedzīvotājiem ietekmēt procesus valstī un veicinātu piederības sajūtu valstij.

   

  Nevaram piekrist, ka NVO fondam vajadzētu būt paredzētam tikai izpratnes un uzticēšanās veidošanai starp tām iedzīvotāju grupām, kuru vidū vērojama spriedze un sociālā izolētība, jo šie ir jautājumi, kas nav mehāniski ieviešami un iemācāmi, bet gan rodas līdz ar pārmaiņām procesos, ko var veicināt valsts mērķtiecīga pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas īstenošana, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanai.
  NAP2027 gala redakcijas sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai MK posmā, aicinām nodrošināt iespējas piedalīties plašāka loka pārstāvjiem, nenosakot, ka tas būs iespējams tikai sociālajiem partneriem no nevalstiskā sektora puses, un no sarunām un līdzdalības izslēdzot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Tāpat aicinām starpnozaru darba grupā iekļaut vismaz 3 nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
  Kā iepriekš informējām, NAP2027 ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam. Tas nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Ar Informatīvo ziņojumu par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam varat iepazīties pielikumā.

  Pielikumi