Latvijas pilsoniskā aliance
  • Aicinām NVO sniegt atzinumus!

    05.07.2018. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti divi nevalstiskajām organizācijām būtiski likumprojekti: Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” un Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”. Aicinām organizācijas būt aktīvām un sniegt priekšlikumus, komentārus un iebildumus, lai likumprojekti tiktu izstrādāti nevalstiskajam sektoram labvēlīgi. Atzinumu iesniegšanas termiņš - divas nedēļas. Likumprojektus skatīt šeit.


    Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir izstrādāti ar mērķi pilnveidot un uzlabot likuma normas, nodrošinot sabiedriskā labuma procesa pilnveidošanu, kā arī lai uzlabotu sabiedriskā labuma organizāciju un nodokļu administrācijas sadarbību. Tomēr, iepazīstoties ar izstrādāto likumprojektu, secināms, ka tie ir tikai tehniskas dabas grozījumi, kas galvenokārt atvieglo Valsts ieņēmumu dienesta darbību, savukārt konceptuāli svarīgi jautājumi nav iekļauti likumprojektā. Atsaucoties uz 2018.gada 11.maija NVO un FM pārstāvju sanāksmes laikā runāto, NVO papildus likuma normu redakciju priekšlikumiem, nosūtīja atgādinājumu, ka sarunas laikā notika vienošanās, ka par jautājumiem 1) likuma normas dzēšana “ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus” un 2) par SLO darbību, kas vērsta uz to, ka profesionālās darbības nodrošināšanu neuzskatāma par SLO darbību, notiks papildus diskusijas. NVO aicināja FM nodrošināt, ka šos jautājumus izdiskutē un pie kopsaucēja nonāk līdz tam brīdim, kad likumprojekts tiek izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas ir, likumprojekts tiek virzīts, norādot, par kuriem pantiem ir panākta vienošanās un par kuriem nav. NVO norādīja, ka nepiekrīt, ka šobrīd steidzami tiek pieņemti tikai daļa, turklāt, vairāk tehniski panti, bet NVO būtiski jautājumi tiktu atlikti uz nenoteiktu laiku. Likuma virzība, saskaņošana un apstiprināšana ir laikietilpīgs un resursu ietilpīgs process, tādēļ NVO nevar piekrist, ka NVO sektoram būtiski jautājumi netiek skatīti vai tiktu skatīti pēc gada vai pēc ilgāka laika posma, kā arī šāda rīcība būtu pretrunā Valsts kancelejas uzstādījumam samazināt administratīvo slogu un izmaksas saistībā ar likumprojektu izstrādi.


    Grozījumu Sabiedrības integrācijas fonda likumā mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas politikas plānošanu un īstenošanas koordināciju, optimālu Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) pārraudzību un efektīvu darbību, izveidot efektīvu Fonda padomi ar sastāva izmaiņām, nodrošināt Fonda efektīvu darbību atbilstoši spēkā esošai Fonda darbības stratēģijai un atbilstoši politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī sekmēt valsts budžeta finansējuma caurskatāmību un izlietojumu atbilstoši politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Latvijas Pilsoniskā alianse atzinīgi novērtē Kultūras ministrijas vēlmi novērst problemātiku un nepilnības saistībā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) pārvaldības modeli, par kurām norādījušas nevalstiskās organizācijas un apstiprinājies arī zvērinātu advokātu biroja “COBALT” sniegtajā atzinumā “Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas”. Latvijas Pilsoniskā alianse jau iepriekš sūtītajā atzinumā norādīja, ka papildus SIF pārvaldības jautājumiem, līdz ar likumprojektu būtu atrisināmas divas nevalstiskajam sektoram būtiskās lietas – nodrošināta SIF darbības tiesiskā pārraudzība, nevalstiskajām organizācijām vai citām iestādēm iespēja apstrīdēt Sekretariāta pieņemtos lēmumus un kā efektīvi risināt strīdus ārpus tiesas, jo esošais mehānisms nav racionāls, ir resursu ietilpstošs process un nevalstiskās organizācijas, to ierobežotās kapacitātes dēļ, nespēj aizstāvēt savas tiesības, kas būtu valstij jānodrošina.