----Tilts 2018

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros īstenos projektu “Tilts 2018” ar mērķi stiprināt Rīgas NVO kapacitāti un ilgtspēju, kā arī veicināt vēl NVO neiesaistītu  cilvēku iesaisti sektorā, lai tās veiksmīgi darbotos Rīgas un rīdzinieku labā.


Tiks veiktas vairākas  aktivitātes, kas būs pakārtotas diviem  projekta virzieniem:

1.Rīgas iedzīvotāju, NVO, neformālo interešu grupu un uzņēmēju savstarpējas sadarbības stiprināšana. Projekta ietvaros tiks organizēti pasākumi, kuros varēs tikties un uzzināt par labās prakses piemēriem uzņēmēju un NVO, iedzīvotāju sadarbībai, pasākumos arī tiks veicināta savstarpēja pieredzes apmaiņa, diskutēts par aktualitātēm starpsektoriālajā sadarbībā, tai skaitā identificēta problemātika tās attīstībai, kā arī pasākumu ietvaros notiks dažādu ekspertu apmācības un cita veida ekspertīzes un kapacitātes stiprināšana, lai veicinātu filantropiju, korporatīvo sociālo atbildību, NVO pārstāvju spēju piesaistīt finansiālu, materiālu vai nemateriālu atbalstu no biznesa sektora. Tāpat uzsvars tiks likts uz to, lai ikviens no pasākumiem būtu piemērs starpsektoriālajai sadarbībai, parādot labos piemērus, piemēram, bezmaksas telpas, pro bono (vai par samazinātu samaksu) lektors utml. Tiks rīkotas 6 tikšanās ar Rīgas uzņēmējiem:

  • pieci Biedrību un nodibinājumu un uzņēmēju branči;
  • viens Biedrību un nodibinājumu bazārs ar plašāku programmu un dalībnieku iesaisti.

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Latvijas Pilsoniskajā alianses twitter  kontā publicēs padomus ar informāciju par uzņēmēju un NVO un iedzīvotāju sadarbības iespējām.

2. NVO juridiskā ietvara stiprināšana. Lai stiprinātu izpratni par pilsoniskās sabiedrības juridisko ietvaru, Latvijas Pilsoniskā alianse publicēs tematiskos rakstus “Jurista padoms”, kuros būs apkopota informācija par dažādiem ar pilsonisko sabiedrību saistītiem aspektiem.


Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.