Pabeigtie projekti

 • Projekts Sabiedriskās apspriedes - valsts institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbība

  2005.gadā biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu īstenoja projektu Sabiedriskās apspriedes* - NVO un valsts institūciju sadarbība. Tā mērķis bija veicināt vienotas sadarbības prakses veidošanu starp NVO un ministrijām, pastāvīgu līdzda
 • Stažieru programma

  2003., 2004. un 2006. gadā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sorosa fondu - Latvija un Baltijas-Amerikas partnerattiecību programmu īstenoja Stažieru programmu Briselē. Projekta ietvaros kopumā 15 Latvijas nevalstisko organizāciju darbinieki mēnesi stažējās dažādu Eiropas līmeņa NVO birojos
 • Projekts Stiprināt sabiedrības veselības tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs

  eLPA sadarbībā ar Eiropas Sabiedrības veselības aliansi (EPHA) kopš 2005. gada septembra darbojas kā reģionālais partneris projektā Stiprināt sabiedrības veselības tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs (Development of national platforms on public health in 10 new member states).
 • Efektīvas pārvaldes nostiprināšana Latvijas NVO

  2006.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) īstenoja projektu Efektīvas pārvaldes nostiprināšana Latvijas NVO, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas nevalstiskās organizācijas (NVO) ar efektīvas pārvaldības principiem, to juridiskajiem aspektiem un veicināt šo principu
 • Pilsoniskās sabiedrības darba grupa „Laipa”

  Latvijas Pilsoniskā alianse līdz 2008.gada nogalei īstenoja projektu Pilsoniskās sabiedrības darba grupa „Laipa" (saīsināti - projekts „Laipa"). Projekta ietvaros ir izveidota darba grupa, kura diskutē par NVO sektorā aktuālām problēmām un sniedz priekšlikumus to novēršanai
 • Es piecus gadus ES

  Es piecus gadus ES - es pats, es pašvaldībā, valstī un Eiropas SavienībāMērķis: Ar nevalstisko organizāciju starpniecību aktivizēt Latvijas iedzīvotājus, apzināt izmaiņas, kas viņu dzīvē notikušas pēc Latvijas iestāšanās ES un kas izriet no Latvijas dalības ES. Mērķa sasnie
 • NGO Sustainability Index

  Latvijas Pilsoniskā alianse ir ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) partneris. Aģentūra kopš 1998.gada veido pētījumu par nevalstisko organizāciju (NVO) sektora ilgtspēju Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Pētījumā tiek novērtēts arī Latvijas NVO sektors.Katru gadu
 • eLPA ieguldījums pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

  eLPA darbības atbalsta projekts 01.01.2009. - 30.04.2011.eLPA ilgtermiņa darbības plāns nosaka četrus tiešos mērķus:1. Veicināt un nodrošināt NVO pārstāvību un interešu ievērošanu valsts politikas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā.2. Paaugstināt NVO kapacitāti dar
 • PASSO

  Participatory Assessment of Sustainable Development indicators on good governance from the Civil Society perspective (PASSO)   Latvijas Pilsoniskā alianse ir viens no projekta PASSO sadarbības partneriem, kura ietvaros Eiropas vadošie ilgtspējīgas attīstības pētnieki kopā ar nevalstiskaj
 • Domātāju un darītāju simpozijs 04.06.2010.

  2010.gada 4.jūnijā notika simpozijs „Latvijas pilsoniskās sabiedrības iespējas un izaicinājumi", lai uzsāktu diskusiju starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sociālajiem partneriem, valdību un akadēmiķiem par jauna pilsoniskās sadarbības līdzdalības modeļa izveidošanu. Diskus
 • NVO kapitāls Rīgā

  Rīgā darbojas aptuveni 6 000 organizāciju, kas ir gandrīz puse no Latvijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām, tāpēc ir būtiski apzināt organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas mehānismus Rīgas pilsētā un izglītot nevalstiskās organizācijas par līdzdalību un intere&s
 • Nevalstisko organizāciju vasaras akadēmija

  Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) no 2011.gada 16. līdz 18.augustam  26 nevalstisko organizāciju (NVO) vadošajiem darbiniekiem rīkoja NVO vasaras akadēmiju „Izcilība NVO darbā. Mūsu bizness ir sabiedriskais labums", kas notika viesu namā „Mauriņi", Alla
 • ELPA - Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse Eiropas Sociālā fonda "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros uzsāk īstenot projektu ELPA - Efektīva Līdzdalība un partneru atbildība. Projekta mērķis i
 • TILTS 2011

  NVO inkubatora dalībnieki sasniedz vairāk par plānoto No š.g. jūnija līdz oktobra beigām darbību veica biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) iniciētais un pirmais nevalstisko organizāciju (NVO) inkubators Latvijā. Trīs mēnešu laikā inkubatora dalībnieki izdarīja daudz vair
 • Turpinām aktīvu darbu NVO interešu aizstāvībā!

  Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī III” (Projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/029/1/NAC/027/2015), kurš ir guvis atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
 • Projekts Tilts 2014

  Sākot ar šī gada pavasari Latvijas Pilsoniskā alianse ar Rīgas domes finansiālu atbalstu rīkos bezmaksas apmācību semināru Rīgas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Seminārā tiks sniegtas zināšanas  par NVO grāmatvedības uzskaiti vienkāršajā sistēmā un rīka VADIPATS.lv iz
 • Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

  Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciativu fonds īsteno  "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilosniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" Kultūras ministrijas izsludināto projektu.Mērķis: stiprināt Rīgas reģiona biedrību
 • Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu

  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanai» ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu "Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu
 • Rīgas reģiona NVO kapacitātes un savstarpējās sadarbības stiprināšana

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem.   Projektam ir noteikti trī
 • Welcome to the NGO sector – “WE ARE OPEN"

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ar Frīdriha Eberta fonda Latvijā atbalstu īsteno projektu “Welcome to the NGO sector – “WE ARE OPEN”” . Projektam ir noteikti divi mērķi:1)    Apmācību kurss, kurā  20-25 interesenti tiks izglītoti par jautājumiem