Par mums

Latvijas Pilsoniskā alianse ir dibināta 2004.gada 14.decembrī un reģistrēta 2005.gada 17.janvārī. LPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir

stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.

LPA darbojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. eLPA ar LR Finanšu Ministrijas 30.06.2005. lēmumu Nr. 270 piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.

LPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses.LPA pārstāvji piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, iknedēļas valsts sekretāru sanāksmēs, kā arī LR Saeimas komisiju sēdēs. Mērķis, piedaloties padomēs un darba grupās, un citās sanāksmēs, ir nodrošināt NVO kā ieinteresētās puses līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un izmaiņu ieviešanā.


  • pilsoniskā līdzdalība;
  • labvēlīga vide;
  • laba pārvalde;
  • brīva informācijas plūsma;
  • sabiedrības integrācija;
  • sadarbība.
2010.gadā LPA saņēma prestižo Ministru Kabineta balvu par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanun un līdzdalības veicināšanu politikas procesu īstenošanā un par iesaistīšanos 2010. gadā darba grupās valsts funkciju izvērtēšanai. Kā arī LPA ir piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par ilggadīgu un veiksmīgu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un tās attīstības veicināšanu Latvijā, par pašaizliedzību un panākumiem strādājot valsts un tautas labā. Atzinības rakstu biedrībai LPA 20.11.2009. pasniedza Tieslietu ministrs Mareks Segliņš.

Starptautiskajā līmenī kopš 2006.gada LPA ir starptautiskas pilsoniskās līdzdalības tīkla organizācijasWorld Alliance for Citizen Participation - CIVICUSbiedrsPateicoties sadarbībai ar CIVICUS, LPA sadarbojas ar dažādu jomu nevalstiskajām organizācijām, ir sadarbības partneris dažādos projektos un regulāri izplata informāciju par NVO aktualitātēm pasaulē. CIVICUS ir starptautiska apvienība, kas dibināta 1993.gadā ar mērķi sekmēt pilsonisko aktivitāšu attīstību un aizsardzību visā pasaulē.

Kopš 2008.gada LPA ir Eiropas līmeņa NVO sadarbības tīklā European Civic Forum biedrs. Kā sadarbības tīkla biedrs, LPA līdzdarbojas dažādu iniciatīvu plānošanā, izstrādē un ieviešanā. European Civic Forum ir dibināta 2005. gadā un šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot Eiropas pilsoņu līdzdalību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā.