„NVO fonda” projekts

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” īsteno projektu „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01).

 

Sākot ar 2013. gada janvāri eLPA uzsākusi īstenot Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „NVO fonds” iepriekš noteikto projekta:  Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā īstenošanu. Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, savukārt „NVO fonda” mērķis  ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

 • Projekta mērķa grupa ir Latvijas nevalstiskās organizācijas.
 • Projekta ietvaros plānots īstenot vairākus pasākumus, kas nodrošinās iespēju Latvijas NVO sektorā iegūt un analizēt datus par NVO sektoru, izstrādāt sistēmas, kas ļauj analizēt sabiedrības līdzdalības intensitāti un nodrošinās NVO sektora monitorēšanas sistēmas izveidi, lai precīzāk noteiktu jomas, kurās nepieciešams atbalsts NVO sektora pilnvērtīgai attīstībai Latvijā.
 • Projekta norises vieta ir Rīga un projekta ilgums ir četrdesmit mēneši.
 • Projekta līdzfinansējuma apjoms ir deviņdesmit četri tūkstoši lati.
 • eLPA projektu īstenos sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai - LAPAS www.lapas.lv Projekta partnera kompetencē ir īstenot pasākumu - cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā īstenošanu.  Pasākuma ietvaros tiks izstrādāts pētījums par cilvēkdrošību un analizēta NVO loma tās veicināšanā, kā arī izstrādāta stratēģija daudz intensīvākai NVO darbības atbilstībai veidam, kas stiprina cilvēku spēju pašiem adaptēties krīzes situācijās un risināt problēmas.
 • eLPA kompetencē būs NVO sektora pētījumu veikšana – projekta ietvaros tiks veikti divi pētījumi  - 2013. un  2015. gados par sektoru. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā. Kā viens no būtiskiem aspektiem projektiem būs detalizēta priekšlikumu kopuma izstrāde NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā. Šis priekšlikumu kopums tiks izstrādāts kā alternatīvs skatījums piedāvātajiem risinājumiem no valsts pārvaldes puses.
 • Projekts ietver konkrētu instrumentu izstrādi sabiedrības līdzdalības indeksa un NVO monitoringa sistēmas izveidei.

 

Iepazīsties ar projekta pētniekiem.

Projekta aktualitātes var atrast šeit:

 

 

Pētījums par NVO sektoru 2015 ir klāt!

Ar pētījuma rezultātiem par NVO sektoru tiek iepazīstinātas NVO visā Latvijā

Ziņojums par elektroniskās aptaujas sabiedrības līdzdalības indeksa noteikšanai aprobāciju

Četrdesmit mēnešu ekspedīcija NVO sektorā turpinās!

Darbs, kas pazūd melnajā caurumā

Pilsoniskā aktivitāte palielinās

NVO publicitātes rādītāji

NVO sektora monitoringa sistēmas izstrāde

Ideja, partneris, projekts!

Noskaidro savu pilsonisko aktivitātes indeksu

Noskaidro savu pilsoniskās aktivitātes indeksu

Lielumam ir nozīme

Norvēģu viesiem par Latvijas NVO sektoru

Rēzeknes iedzīvotāji labprātāk balso vēlēšanās nekā iet demonstrācijās

eLPA piedalīsies sarunu festivālā LAMPA

Vai esi jau uzzinājis savu sabiedrības līdzdalības indeksu?

Cik pilsoniski aktīvs esi Tu?

NVO aptaija kvalitatīvam pētījumam!

NVO aptauja kvalitatīvam pētījumam

Piedalies NVO aptaujā!

Drīz uzsāksim lielo NVO aptauju

eLPA uzstājas Kauņā

Ne tērēt, bet ieguldīt ...

Ikvienam ir iespēja iesasaitīties Latvijas NVO

NVO pētījums 2015

Pārskats par NVO sektoru angļu valodā

Dati par NVO sektoru būs pieejami angļu valodā

Vai Rēzeknes iedzīvotāji ir pilsoniski aktīvi?

Noskaidro NVO blīvumu uz 1000 iedzīvotājem savā pašvaldībā!

Aktuālie dati par NVO sektoru

eLPA turpina pētīt NVO sektoru

Tavam darbam – pētījums par NVO sektoru

Cilvēkdrošības koncepcijas attīstība

Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013

Iepazīsties ar pētījumu Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013!

Nācis klajā pētījums Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013!

Vai zini, cik aktīvs pilsoniskās sabiedrības pārstāvis esi Tu?

Vai zini, cik aktīvs pilsoniskās sabiedrības pārstāvis esi Tu?

Noskaidro savu pilsoniskās aktivitātes indeksu

Uzzini, cik pilsoniski aktīvs esi Tu?

Noslēgušās eLPA reģionālās konferences „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”!

Šonedēļ Preiļos - „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”!

NVO TV saruna „Viss par aktualitātēm NVO sektorā”

Kurā eLPA rīkotajā reģionālajā konferencē plānojat piedalīties?

eLPA aicina Latgales NVO uz ceturto - noslēdzošo reģionālo konferenci Preiļos!

Ceturtā – nolēdzošā reģionālā konference būs Preiļos!

Piesakies un piedalies reģionālajā konferencē par NVO attīstību Saldū!

Piedalies reģionālajā konferencē par NVO attīstību Valmierā!

Notikusi pirmā reģionālā konference par NVO attīstību

NVO reģionālā konference Jelgavā

Aktuālie jautājumi NVO sektorā

Publiskā iepirkuma rezultāti

eLPA izsludina publisko iepirkumu

eLPA izsludina publisko iepirkumu

Drīzumā iznāks pētījums par NVO attīstību Latvijā

eLPA turpina „IPSAAMSPL” projektu

NVO monitoringa sistēmas izstrāde

Ir konstatētas problēmas NVO grāmatvedības uzskaitē

Kāpēc pētāms NVO sektors?

Mērīsim sociālo kapitālu

Drošumspējas aģenti

NVO skaita izmaiņas Latvijā 2013. gadā

29.04.2016.

29.02.2016.

01.02.2016.

04.01.2016.

14.12.2015.

02.11.2015.

02.11.2015.

21.09.2015.

14.09.2015.

17.08.2015.

10.08.2015.

27.07.2015.

20.07.2015.

06.07.2015.

29.06.2015.

19.06.2015.

08.06.2015.

01.06.2015.

25.05.2015.

18.05.2015.

11.05.2015.

30.03.2015.

30.03.2015

23.03.2015.

09.02.2015.

23.02.2015.

16.02.2015.

09.02.2015.

19.01.2015.

12.01.2015.

05.01.2015.

01.12.2014.

24.11.2014.

24.11.2014.

10.11.2014.

03.11.2014.

22.09.2014.

15.09.2014.

08.09.2014

01.09.2014.

02.06.2014.

26.05.2014.

26.05.2014.

23.05.2014.

22.05.2014.

19.05.2014.

12.05.2014.

06.05.2014.

28.04.2014.

14.04.2014.

07.04.2014.

01.04.2014.

17.03.2014.

13.03.2014.

24.02.2014

13.01.2014

19.11.2013.

11.11.2013.

09.09.2013.

19.08.2013.

12.08.2013.

08.07.2013.

   
  NVO kā sabiedrības resurss 08.07.2013.    
  Publiskā iepirkuma rezultāti 25.06.2013.    
  NVO ikdienas raksturlielumi 18.06.2013.    
 

eLPA izsludina publisko iepirkumu

LAPAS izsludina publisko iepirkumu

Turpinās informācijas iegūšana pētījumam par NVO sektoru

Piedalies NVO aptaujā!

Četrdesmit mēnešu ekspedīcija NVO sektorā – preses konference

Ekspedīcijas karte

Četrdesmit mēnešu ekspedīcija NVO sektorā

eLPA uzsāk „IPSAAMSPL” projektu

07.06.2013.

07.06.2013.

27.05.2013

08.05.2013.

04.03.2013.

08.02.2013.

15.01.2013.

09.01.2013.

 

 

 

 

 

Civic Alliance - Latvia starts Improvement of Support and Monitoring System for Sustainable Development of Civic Society in Latvia project.

 

In  January, 2013, Civic Alliance - Latvia started implementation of a pre-defined project “Improvement of Support and Monitoring System for Sustainable Development of Civic Society in Latvia” in the program “NGO Fund" funded by the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanism. The overall goal of the project is to strengthen sustainable development of civic society in Latvia, while the goal of the program "NGO Fund" is to strengthen civic development of society and to strengthen support to social justice, democracy and sustainable development.

 • The target group of the project is non-governmental organizations in Latvia.
 • Projects framework plans to implement a number of measures, which will provide an opportunity for Latvian NGO sector to acquire and analyze data about the sector, to develop a system that allows to analyze the intensity of public participation and ensure foundation of the NGO sectors monitoring system, to accurately identify areas where the support is mostly needed for development of the civil society in Latvia.
 • The projects implementation takes place in Riga and the length of the project is forty months.
 • Project co-financing capacity is ninety four thousand LVL.
 • Project will be implemented in close cooperation with the Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS, www.lapas.lv). Project partner’s role is to implement part of the project - development of the human security concept in Latvia and making suggestions for the NGO role in implementation of the human security concept. Activity will be carried out by delivering study on human security and providing analysis of NGOs’ role in promoting and practicing human security in practice, including elaboration of future strategy. Civic Alliance – Latvia will manage the NGO research program ensuring two research on the NGO sector in Latvia – in 2013 and in 2015. The research will ensure regular and qualitaty information on the development of the NGO sector in Latvia. One of the most important aspects of the project will be development of the detailed set of proposals for NGO financing systems from the state budget in Latvia.
 • The project will also include development of the specific tools for measuring public participation and NGO monitoring system.

 

 

 „Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija”.

"The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway."

 

www.sif.gov.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org