Nevalstisko organizāciju vārdnīca

No projekta "Pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas pamatnostādnes 2005.-2013.gadam":


Biedru labuma organizācija - sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis ir kalpot tās biedru interesēm.
Brīvprātīgais darbs - bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties ar biedrību vai nodibinājumu darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.


Filantropija (labdarība) - naudas, laika, zināšanu vai citu privāto resursu plānota ziedošana labiem (sabiedrības) mērķiem,nesagaidot par to nekādu atlīdzību. Gaidīšanu nevar mērīt vai noteikt, bet atlīdzība tiek saņemta ar nodokļu atlaidēm.
Formāla sadarbība - sadarbība, kura balstās uz formalizētām, bieži vien valstiski reģistrētām attiecībām, piemēram, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības.


Kopiena - ģeogrāfiski vienota indivīdu grupa, kuru vieno kāda sociāla identitāte vai kopīgas intereses.
Kopienas filantropija - filantropija (labdarība) kopienas ietvaros.


Līdzdarbība - līdzdalības forma, kura izpaužas kā pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās publiskās varas uzdevumu formulēšanā, apspriešanā, īstenošanā un novērtēšanā.


Neformāla sadarbība - sadarbība, kura parasti balstās uz mutvārdu vienošanos un kura netiek reģistrēta, piemēram, interešu grupas, interneta kopienas, brīvā laika pavadīšanas grupas, paziņu grupas u.tml.
Nevalstiskās organizācijas (NVO) - skat. sabiedriskās organizācijas.
Nevalstiskais sektors (arī trešais sektors) - sabiedrības sfēra, kuru veido gan formālie, gan neformālie sabiedriskie tīkli un kura pastāv ārpus publiskās varas sektora un biznesa sektora.
Nevalstisko organizāciju (NVO) sektors - nevalstiskā sektora daļa, kuru veido sabiedriskās (nevalstiskās) organizācijas ar saviem sabiedriskajiem tīkliem.
NVO sektora ilgtspēja - NVO sektora spēja pašorganizēties atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pielāgoties tām, sasniegt sabiedriski svarīgus mērķus un piesaistīt resursus to īstenošanai.


Pilsoniskā izglītība - izglītība, kuras mērķis ir sniegt indivīdam tādas zināšanas un pieredzi, kuras nepieciešamas viņa sekmīgai un pilnvērtīgai integrācijai un dzīvei pilsoniskā sabiedrībā.
Pilsoniskā sabiedrība - tāda sabiedrība, kurā indivīdam nav šķēršļu sadarboties ar citiem indivīdiem un publisko varu savu un sabiedrības jautājumu un problēmu risināšanā. Tā sastāv no visu veidu formāliem un neformāliem veidojumiem, kas ir neatkarīgi gan no valsts, gan no ģimenes, gan no uzņēmējdarbības. Pilsoniskā sabiedrība nodrošina arī to interešu pārstāvniecību, kas sevi nevar pārstāvēt ne ekonomiski, ne politiski (piemēram, vides aizsardzības, bērnu tiesību, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību jautājumos).
Politikas veidošana - process, kurā ietilpst politikas izstrādāšana, ieviešana un izvērtēšana visos līmeņos.


Sabiedriskā labuma organizācijas - NVO, kuru galvenais uzdevums ir sabiedrībai svarīgu mērķu sasniegšana.
Sabiedriskās (nevalstiskās) organizācijas - organizācijas, kuras veidojušās uz privātas iniciatīvas pamata bez peļņas gūšanas mērķa. Latvijā ir divi sabiedrisko (nevalstisko) organizāciju veidi - biedrības un nodibinājumi. Šā dokumenta ietvaros šajā jēdzienā netiek ietvertas reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un politiskās partijas.
Sabiedriskie tīkli - formāli un neformāli starppersonu kontakti un attiecības, kuri pastāv sabiedrībā.
Sadarbība - līdzdalības horizontālā forma, kurā notiek sadarbība starp līdzīgiem partneriem, piemēram, valsts iestāžu starpā vai NVO starpā.
Sociālais kapitāls - sabiedrisko tīklu darbības rezultātā radies labums indivīdam.


Projektā "Pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas pamatnostādnes 2005.-2013.gadam" neiekļauto jēdzienu skaidrojums:Arodbiedrības - nevalstiskas organizācijas, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.


Biedru organizācijas (grassroots) ir NVO, kurās apvienojas biedri atbilstoši kopīgajām interesēm un īsteno organizācijas mērķus. Biedru organizācijas var izdalīt - organizācijās, kas darbojas savu biedru labā, kā arī sabiedriskā labuma organizācijās, kas darbojas, lai paralēli savām interesēm īstenotu sabiedrības intereses.


Koalīcijas (apvienības) ir organizācijas, kas apvieno vairākas organizācijas. Koalīcijas var darboties kā juridiski reģistrētas organizācijas, vai arī kā sadarbības tīkls bez juridiskā pamatojuma. (Latvijas Jaunatnes padome, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome). Koalīcijām ir nozīmīga loma interešu aizstāvībā un līdzdalības īstenošanā, jo apvieno vairākas organizācijas. Tādejādi organizācijas ir uzticējušas savu interešu aizstāvību apvienībai, lai pašas varētu īstenot tiešos organizācijas mērķus.


Nevalstiskās organizācijas (NVO) jeb sabiedriskās organizācijas, jeb biedrības ir publiskas personas - nevaldības organizācijas, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju.
Nodibinājumi (fondi) darbojas, lai sniegtu finansiālu atbalstu sabiedriskā labuma aktivitātēm.


Politiskās partijas arī tiek apzīmētas kā nevalstiskās organizācijas. Politiskās partijas darbojas konkrēta politiskā spēka interesēs, lai īstenotu politiskās partijas programmu. Politiskās partijas darbības specifika ir tā, ka politisko partiju mērķis ir iegūt valsts varu un ietekmēt tieši valsts politiku. Savukārt citas NVO ietekmē valsts darbības procesus pastarpinātā veidā.
Profesionālās organizācijas ir organizācijas, kas apvieno vienas profesijas biedrus un darbojās konkrētās profesijas pārstāvju labā. (Latvijas Tiesnešu biedrība).


Reliģiskās organizācijas arī ir atpazīstamas kā NVO, bet reliģiskās organizācijās apvienojas vienas konfesijas pārstāvji.


Servisa organizācijas ir organizācijas, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai par zināmu samaksu, vai arī par brīvu. Servisa organizācijas neapvieno biedrus. (NVO centrs).

Sponsorēšana - savstarpēji izdevīgs darījums starp organizāciju, kas saņem līdzekļus, un uzņēmumu, kas sniedz atbalstu konkrētai organizācijai no mārketinga vai reklāmas izdevumu budžeta (pakalpojums pret pretpakalpojumu). Sponsorēšanas rezultātā, pēc savstarpējas vienošanās par konkrētām sadarbības formām, uzņēmums iegūst tiešo / netiešo reklāmu. Sponsorēšanas gadījumā uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides nav paredzētas (pēc LR likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli").
 

Ziedošana un filantropija:ziedošanu veic individuāla persona vai uzņēmums, kad tiem ir vēlme (bet ne kādos konkrētos, noteiktos laikos). Filantropija - uzņēmums ziedo publiski, bet neprasot neko pretī. Atšķirībā no sponsorēšanas netiek likts ziedotāja logo, uzņēmums ziedo no labas gribas. Piemēram, kāda uzņēmuma stratēģijā ierakstīts, ka tā ziedo kādam konkrētam mērķim. Un balstoties uz to, uzņēmums ziedo. Mecenātisms - ziedojums, neprasot nekādu atlīdzību, pat publikācijas.