Latvijas pilsoniskā aliance

eLPA pamati

eLPA izvērš aktivitātes, kas izriet no biedrības statūtos noteiktā mērķa: Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un nodibinājumu darbībai.

 

Ikviena organizācija un fiziska persona var kļūt par eLPA biedru, ja atbalsta tās darbības mērķi.

 

Ikdienas darbu organizācijā vada tās valde - direktores Kristīnes Zonbergas personā. Savukārt, eLPA padome (to veido septiņi padomes locekļi) nosaka organizācijas stratēģiskās vadības jautājumus. 2010. gadā eLPA izstrādāja tās darbības stratēģiju pieciem gadiem. Stratēģijā noteikti tās galvenie darbības virzieni:

  1. ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopīgās intereses;
  2. veicināt finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem;
  3. stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti to pamatdarbības jautājumos;
  4. popularizēt un skaidrot biedrību un nodibinājumu darbību sabiedrībā;
  5. attīstīt un popularizēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbību starptautiskā mērogā.

 

Reizi gadā eLPA biedru sapulce apstiprina organizācijas gada pārskatu. Gada pārskatā ir atspoguļota informācija par iepriekšējā darbības gadā paveikto un biedrības finansiālā situācija.


eLPA struktūra

eLPA biedru sapulce - biedrības augstākā lēmējinstitūcija
eLPA padome - lēmējinstitūcija, darbojas biedru sapulces starplaikos
eLPA direktors - nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, pieņem darbiniekus un organizē biroja ikdienas darbu

Pielikumi