LPA Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija.Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce. Biedru sapulce ievēl arī vismaz 3 padomes locekļu kandidātus, kuri kļūst par padomes locekļiem, ja kāds padomes loceklis atstāj amatu pirms termiņa beigām. Padomes sastāvā tiek uzņemts tas padomes locekļa kandidāts, par kuru biedru sapulcē tika nodots vislielākais balsu skaits. Padomes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti. Par padomes locekli nevar būt direktors.

Padomes kompetencē ietilpst:

  1. apstiprināt direktora sagatavoto biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  2. apstiprināt/atsaukt direktoru un noteikt direktora atalgojumu;
  3. ievēlēt/atsaukt revidentu;
  4. apstiprināt biedrības stratēģiju;
  5. lemt par biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  6. lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar statūtiem;
  7. izlemt citus jautājumus, kas rodas biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai direktora kompetencē;
  8. noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību.

 

Padomes priekšsēdētājs:

 


 

Uldis Dūmiņš

Zemgales NVO atbalsta centrs

 

 

Padomes locekļi:

 

 

Ivars Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”

 

 

Dace Akule

PROVIDUS asociētā pētniece

 

Līna Kārkliņa

 

 

 

 

Inese Vaivare

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai


 

 

 

 

 

 

 

Valters Gražulis

WIN partners

 

Zaiga Pūce

Stratēģijas un rīcībpolitikas virziena vadītāja  

Ascendum