Apmācības

Saskaņā ar eLPA darbības stratēģijā definētajiem virzieniem, biedrība veido un īsteno apmācību programmas nevalstiskajām organizācijām. eLPA piedāvātās apmācību tēmas:

 

 • ievads interešu aizstāvībā: pārskats par NVO sektoru Latvijā; interešu aizstāvības vēsture; interešu aizstāvības aktivitātes;
 • organizācijas iekšējie resursi: organizāciju attīstības un stratēģiskās vadības ietekme uz sasniegumiem interešu aizstāvībā un mērķu sasniegšanā;
 • NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā: normatīvie akti par sabiedrības līdzdalību un līdzdalības veidi. Praktiskā līdzdalība kādā no valsts vai pašvaldības lēmuma pieņēmēja institūcijām.
 • interešu aizstāvības plāna izstrāde: organizācijai ir būtiski definēt tās interešu aizstāvības mērķi un metodes, arī sadarbības partnerus un resursus, lai panāktu izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā;
 • organizācijas attīstības plāna izveide ir būtiska, lai izvērtētu organizācijas darbību un, izejot no esošās situācijas, izstrādātu stratēģiju sasniegumiem tuvākā un tālākā nākotnē gan biedru un finansējuma piesaistei, gan aktivitāšu īstenošanai;
 • organizācijas grāmatvedības uzskaites veikšana;
 • organizācijas lietvedības veikšana: izskaidrosim, kā un kāpēc organizācijā jāievieš lietvedības uzskaite, lai organizētu biedrības/nodibinājuma ikdienas darbu;
 • komunikācijas prasmju nozīme interešu aizstāvībā: problēmu definēšana; risinājumu meklēšanas metodes; komunikācijas paņēmieni saziņai ar medijiem un sabiedrību; informācijas tehnoloģiju pielietojums komunikācijā; lietišķā sarakste un prezentēšanas prasmes.

 

Apmācību programmas tiek īstenotas eLPA vadīto projektu ietvaros (bezmaksas) un kā pasūtījums no citām organizācijām. Būtiski, ka apmācību tēmas un metodes pielāgojam klienta vajadzībām.

 

Apmācību ilgums var variēt no divām stundām līdz pat 64 stundām. Optimālais apmācāmo skaits ir septiņi līdz 25 dalībnieki. Apmācības vada viens vai divi eLPA eksperti, nodrošinot:

 • dažādu metožu pielietojumu: lekcijas, individuālie uzdevumi, grupu darbi, simulācijas spēles, video demonstrācijas;
 • vizīšu organizēšanu iestādēs un organizācijās;
 • dažādu izdales materiālu pieejamību.

 

Apmācību dalībnieku ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības nozīmi, instrumentiem un normatīvajiem aktiem, kas to nosaka;
 • padziļināts ieskats organizācijas attīstības vadīšanā un stratēģijas veidošanai interešu aizstāvības stratēģijas veidošanā;
 • apgūtas praktiskas metodes un apzināti rīki komunikācijai organizācijas iekšienē un pilnveidotas personīgās saziņas prasmes (uzstāšanās un sarakste);
 • paplašināts redzesloku, iegūstot vērtīgas idejas, skatu no malas darbam organizācijā;
 • iepazītas dažādas metodes praktisko uzdevumu veikšanai, darbu organizēšanai biedrībā vai nodibinājumā.

 

Apmācību lektori

Rasma Pīpiķe

Iegūts MBA grāds Rīgas Tehniskajā universitātē. Iegūta augstākā izglītība komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē. Ekspertīzes un konsultāciju sniegšana NVO, neformālām grupām interešu aizstāvības jautājumos, sadarbības tīklu veidošanā un par dalību ministriju un valsts institūciju darba grupās, padomēs, komitejās; darbība valsts pārvaldes iniciētās darba grupās, padomēs par finansējumu NVO (nacionāls un EK), pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Konsultāciju sniegšana par organizāciju vadību, stratēģiju veidošanu un finanšu piesaisti. Pamata darba metodes – dalība sanāksmēs, konsultāciju sniegšana un apmācību vadīšana.

 

 

Apmācības esam rīkojuši šādu organizāciju un iestāžu darbiniekiem, biedriem un brīvprātīgajiem:

 

Ja vēlies, lai vadam Tavai organizācijai apmācības, raksti alianse@nvo.lv vai zvani 67846464